Friday, May 19, 2006

Mirsoslaw Hermaszewski 1941- Soyuz 30