Friday, May 19, 2006

Franz Viehbock 1960- Soyuz TM-13