Friday, May 19, 2006

Vladimir Remek 1948- Soyuz 28